Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Landelijk Onderzoeks- en Expertisebureau FMO B.V.

 1. Definities

1.1  “Landelijk Onderzoeks- en Expertisebureau FMO B.V.”: de besloten vennootschap Landelijk Onderzoeks- en Expertisebureau FMO (KvK: 85819239) vertegenwoordigd door bestuurders M.J. Slot (algemeen directeur) en G. Reijnen (medisch directeur).

1.2  “Opdrachtgever”: het bedrijf, de organisatie, de (publieksrechtelijke) rechtspersoon of natuurlijk persoon die met Landelijk Onderzoeks- en Expertisebureau FMO B.V een overeenkomst aangaat, dan wel een offerte/aanbieding van Landelijk Onderzoeks- en Expertisebureau FMO B.V heeft ontvangen of met wie Opdrachtgever in enige rechtsbetrekking staat of komt te staan, dan wel degene voor wie Landelijk Onderzoeks- en Expertisebureau FMO B.V enige rechtshandeling verricht.

1.3  “De overeenkomst”: iedere verbintenis tussen Landelijk Onderzoeks- en Expertisebureau FMO B.V en Opdrachtgever.

 1. Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan met Landelijk Onderzoeks- en Expertisebureau FMO B.V, tenzij in de desbetreffende overeenkomst uitdrukkelijk anders is bepaald.

 1. Aanbiedingen en offertes

3.1 Een aanbieding of offerte van Landelijk Onderzoeks- en Expertisebureau FMO B.V dient te worden aangemerkt als een uitnodiging aan potentiële opdrachtgevers tot het uitbrengen van een opdracht.

3.2 Aanbiedingen en offertes van Landelijk Onderzoeks- en Expertisebureau FMO B.V zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 28 dagen.

3.3 De inhoud van de overeenkomst wordt bepaald door de in de offerte opgenomen omschrijving van de werkzaamheden. Wijzigingen in, aanvullingen op en/of uitbreiding van de overeenkomst zijn slechts bindend nadat dit schriftelijk of elektronisch tussen partijen is overeengekomen.

3.4 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst de Opdrachtgever nadere opdrachten geeft of de bestaande overeenkomst wenst te wijzigen, dan zal, behoudens het hiervoor geregelde, dit alleen kunnen indien Landelijk Onderzoeks- en Expertisebureau FMO B.V deze wijzigingen aanvaardt en de Opdrachtgever de daarvoor verschuldigde kosten vergoedt.

3.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht Landelijk Onderzoeks- en Expertisebureau FMO B.V niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.6 Opdrachtgevers en cursisten hebben een bedenktermijn van 14 dagen.

 1. Uitvoering van de overeenkomst

Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Landelijk Onderzoeks- en Expertisebureau FMO B.V het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

 1. Verplichtingen van Opdrachtgever

5.1 De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, apparatuur en ruimtes, waarvan Landelijk Onderzoeks- en Expertisebureau FMO B.V aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Landelijk Onderzoeks- en Expertisebureau FMO B.V worden verstrekt. Indien Opdrachtgever niet aan deze verplichting heeft voldaan, heeft Landelijk Onderzoeks- en Expertisebureau FMO B.V het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

5.2 Indien de door de Opdrachtgever aangeleverde gegevens onvolledig en/of onjuist zijn, komt dit volledig voor rekening en risico van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de door – of namens hem verstrekte berekeningen, ontwerpen en tekeningen, alsmede voor de geschiktheid van de door of namens hem verstrekte materialen.

5.3 Voor zover de Opdrachtgever in het kader van de uitvoering van de overeenkomst zich verbonden heeft tot de levering van bepaalde materialen en/of het (laten) verrichten van bepaalde werkzaamheden, is de Opdrachtgever verantwoordelijk voor een tijdige levering en uitvoering. Indien dit niet tijdig geschiedt, is de Opdrachtgever gehouden de daaruit voortvloeiende (vertragings)schade te vergoeden.

5.4 De Opdrachtgever is gehouden Landelijk Onderzoeks- en Expertisebureau FMO B.V onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.

5.5 De Opdrachtgever dient zicht te onthouden van gedragingen welke het Landelijk Onderzoeks- en Expertisebureau FMO B.V onmogelijk maakt de overeenkomst naar behoren uit te voeren.

5.6 De Opdrachtgever vrijwaart Landelijk Onderzoeks- en Expertisebureau FMO B.V voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke schade niet het gevolg is van handelen of nalaten van Landelijk Onderzoeks- en Expertisebureau FMO B.V.

5.7 De Opdrachtgever zal voor het geval zij niet overeenkomstig 5.10 vrijwaring kan of mag geven of wordt geoordeeld dat zij geen vrijwaring hoeft te geven, voor een voldoende deugdelijke verzekering zorgdragen.

5.8 Indien de Opdrachtgever zijn verplichtingen jegens Landelijk Onderzoeks- en Expertisebureau FMO B.V niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die Landelijk Onderzoeks- en Expertisebureau FMO B.V daardoor lijdt.

 1. Wijziging van overeenkomst

6.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

6.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Landelijk Onderzoeks- en Expertisebureau FMO B.V zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

6.3 Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Landelijk Onderzoeks- en Expertisebureau FMO B.V de Opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

 1. (Op)levering en overeengekomen tijdstippen

7.1 De door Landelijk Onderzoeks- en Expertisebureau FMO B.V opgegeven (op)levertermijnen en tijdstippen zijn niet als fatale termijn te beschouwen.

7.2 In het geval dat een met de Opdrachtgever overeengekomen (op)leveringstermijn of tijdstip wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis, die buiten de macht van Landelijk Onderzoeks- en Expertisebureau FMO B.V ligt en niet aan zijn doen en/of nalaten kan worden toegeschreven, wordt deze termijn automatisch verlengd met een periode die redelijkerwijs nodig is om alsnog deugdelijk te kunnen leveren.

7.3 Overschrijding van de opgegeven (op)levertermijn geeft in geen geval recht op schadevergoeding.

7.4 De Opdrachtgever dient eveneens geleverde producten direct te controleren. Eventuele gebreken dienen direct na de levering aan Landelijk Onderzoeks- en Expertisebureau FMO B.V kenbaar te worden gemaakt.

 1. Termijnverlenging/ kosten vergoeding

8.1. Landelijk Onderzoeks- en Expertisebureau FMO B.V heeft recht op termijnverlenging en/of kostenvergoeding indien:
a. deze voorwaarden daar uitdrukkelijk in voorzien en onder de voorwaarde dat de vertraging en/of kosten hun oorzaak vinden in een omstandigheid die niet aan Landelijk Onderzoeks- en Expertisebureau FMO B.V kan worden toegerekend; of
b. deze hun oorzaak vinden in een omstandigheid waarvoor de Opdrachtgever verantwoordelijk is; of
c. zich een onvoorziene omstandigheid voordoet van dien aard dat de Opdrachtgever naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet mag verwachten dat de overeenkomst ongewijzigd in stand blijft.

8.2. Als Landelijk Onderzoeks- en Expertisebureau FMO B.V van mening is dat hij recht heeft op termijnverlenging en/of kostenvergoeding, deelt hij dat de Opdrachtgever met bekwame spoed schriftelijk of via de e-mail en gemotiveerd mee. Daarbij vermeldt Landelijk Onderzoeks- en Expertisebureau FMO B.V alle directe en indirecte kosten. Voorts vermeldt hij de gevolgen ten aanzien van de planning.

 1. Honorarium

9.1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst enkel schriftelijk of elektronisch een vast honorarium overeenkomen voor een product of dienst.

9.2. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van de gebruikelijke tarieven van Landelijk Onderzoeks- en Expertisebureau FMO B.V.

9.3. Landelijk Onderzoeks- en Expertisebureau FMO B.V is gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien Landelijk Onderzoeks- en Expertisebureau FMO B.V kan aantonen dat tussen het moment van aanbieding en oplevering, de tarieven ten aanzien van bijv. arbeidslonen en/ of ingeschakelde derden, zoals deskundigen aanmerkelijk zijn gestegen.

9.4. Landelijk Onderzoeks- en Expertisebureau FMO B.V is gerechtigd een vast overeengekomen honorarium te verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Landelijk Onderzoeks- en Expertisebureau FMO B.V, dat in redelijkheid niet van Landelijk Onderzoeks- en Expertisebureau FMO B.V mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium.

9.5. Landelijk Onderzoeks- en Expertisebureau FMO B.V zal de Opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief schriftelijk of elektronisch kenbaar maken. Landelijk Onderzoeks- en Expertisebureau FMO B.V zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

 1. Annulering

10.1 In geval van annulering door de Opdrachtgever is de opdrachtgever het volgende aan Landelijk Onderzoeks- en Expertisebureau FMO B.V verschuldigd:
- bij annulering van zes tot drie maanden voor de afgesproken datum van levering: 25% van de totaal geoffreerde som aan honorarium en kosten;
- bij annulering van drie tot één maand voor de afgesproken datum van levering: 50% van de totaal geoffreerde som aan honorarium en kosten;
- bij annulering van minder dan één maand voor de afgesproken datum van levering: 100% van de totaal geoffreerde som aan honorarium en kosten.

10.2 Bovengenoemde kostenregeling doet niet af aan de mogelijke aansprakelijkheid van de Opdrachtgever voor de schade die voortvloeit uit de annulering.

 1. Betaling

11.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, op een door Landelijk Onderzoeks- en Expertisebureau FMO B.V aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd.

11.2 Indien de Opdrachtgever niet binnen 14 dagen na de factuurdatum het factuurbedrag heeft betaald, dan is de Opdrachtgever in verzuim en is de wettelijke handelsrente door Opdrachtgever verschuldigd. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten die Landelijk Onderzoeks- en Expertisebureau FMO B.V maakt om de vordering van de Opdrachtgever te incasseren komen voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen in elk geval 15% van de hoofdsom met een minimum van € 250,-. Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten (waaronder de kosten die betaald moeten worden aan een advocaat of deurwaarder) hoger zijn dan 15% van de hoofdsom, is Opdrachtgever de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd

11.3 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van Landelijk Onderzoeks- en Expertisebureau FMO B.V op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

11.4 Iedere betaling door de Opdrachtgever strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door de Opdrachtgever tot voldoening van de openstaande hoofdsom.

11.5 Indien een terugbetaling vanuit Landelijk Onderzoeks- en Expertisebureau FMO B.V moet plaatsvinden, dan dient deze terugbetaling van Landelijk Onderzoeks- en Expertisebureau FMO B.V altijd binnen 14 dagen te verwerkt te zijn.

 1. Opschorting en ontbinding

12.1 Landelijk Onderzoeks- en Expertisebureau FMO B.V is gerechtigd de uitvoering van de opdracht met onmiddellijke ingang op te schorten indien:
a. Landelijk Onderzoeks- en Expertisebureau FMO B.V bij het uitvoeren van de opdracht dreigt te worden blootgesteld aan gevaarlijke situaties;

 1. het materiaal waarmee alsmede de omstandigheden waarin de opdracht dient te worden uitgevoerd niet voldoet aan de daaraan door de wet gestelde eisen;
 2. na het sluiten van de overeenkomst Landelijk Onderzoeks- en Expertisebureau FMO B.V ter kennis is gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond te vrezen bestaat dat de Opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

12.2 Landelijk Onderzoeks- en Expertisebureau FMO B.V is bevoegd de overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt en de Opdrachtgever geen gehoor heeft gegeven aan een gestuurde ingebrekestelling, dan wel indien ingebrekestelling zinloos is.

12.3 Voorts is Landelijk Onderzoeks- en Expertisebureau FMO B.V bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

12.4 Landelijk Onderzoeks- en Expertisebureau FMO B.V is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever surseance van betaling verzoekt of deze aan de Opdrachtgever wordt verleend, ingeval de Opdrachtgever failliet wordt verklaard of een verzoek daartoe wordt ingediend, ingeval de Opdrachtgever niet in staat is aan zijn schulden te voldoen, overgaat tot beëindiging of liquidatie van zijn bedrijf, onder curatele of anderszins (overheids)toezicht wordt gesteld, of ingeval een bewindvoerder of curator wordt benoemd.

 1. Aansprakelijkheid en verjaring

13.1 Landelijk Onderzoeks- en Expertisebureau FMO B.V is niet gehouden voor het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
a. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegerekend, zoals o.a. omschreven in artikel 14 van deze algemene voorwaarden;

 1. enige daad of nalatigheid van de Opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de Opdrachtgever te werk zijn gesteld.

13.2 Landelijk Onderzoeks- en Expertisebureau FMO B.V is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Landelijk Onderzoeks- en Expertisebureau FMO B.V is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.

13.3 Landelijk Onderzoeks- en Expertisebureau FMO B.V is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen met het door Landelijk Onderzoeks- en Expertisebureau FMO B.V geleverde goed, advies of dienst, door bijvoorbeeld verkeerd of ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de gebruiksaanwijzing of methodiek.

13.4 In geen geval is Landelijk Onderzoeks- en Expertisebureau FMO B.V aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt doordat de Opdrachtgever het door Landelijk Onderzoeks- en Expertisebureau FMO B.V geleverde heeft gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het is aangeschaft.

13.5 Indien de Opdrachtgever of een derde wijzigingen aanbrengt in het door Landelijk Onderzoeks- en Expertisebureau FMO B.V geleverde advies, onderwijs, goed of dienst, waaronder hardware en software, sluit Landelijk Onderzoeks- en Expertisebureau FMO B.V iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de werking en eventuele (gevolg)schade.

13.6 Noch Landelijk Onderzoeks- en Expertisebureau FMO B.V zelf, noch hen die daar werkzaam zijn en/of haar hulppersonen zijn jegens de Opdrachtgever aansprakelijk voor enige gevolgschade of indirecte schade, ongeacht hun oorsprong.

13.7 Landelijk Onderzoeks- en Expertisebureau FMO B.V is niet aansprakelijk voor schade welke is veroorzaakt doordat de Opdrachtgever of door hem ingeschakelde derden niet aan hen verplichtingen hebben voldaan welke voortvloeien uit deze algemene voorwaarden, de overeenkomst of de wet. Bij tegenstrijdigheid prevaleren deze algemene voorwaarden.

13.8 Indien Landelijk Onderzoeks- en Expertisebureau FMO B.V aansprakelijk mocht zijn voor enige schade, dan is de aansprakelijkheid van Landelijk Onderzoeks- en Expertisebureau FMO B.V beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar van Landelijk Onderzoeks- en Expertisebureau FMO B.V uitkeert. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van Landelijk Onderzoeks- en Expertisebureau FMO B.V beperkt tot het factuurbedrag met een maximum van € 5.000.

13.9 Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de Opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens Landelijk Onderzoeks- en Expertisebureau FMO B.V vervallen in ieder geval na het verstrijken van zes maanden vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de Opdrachtgever deze rechten en/of bevoegdheden jegens Landelijk Onderzoeks- en Expertisebureau FMO B.V kan aanwenden en de dagvaarding niet aan Landelijk Onderzoeks- en Expertisebureau FMO B.V is betekend.

 1. Overmacht

14.1 Landelijk Onderzoeks- en Expertisebureau FMO B.V is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd wordt als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: extreme weersomstandigheden, zoals: (tropische) stormen, tornado’s, orkanen, bliksem, en extreem hoge of lage temperaturen; overstromingen; aardverschuivingen; corrosieve lucht; terrorisme; belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen; belemmeringen in het vervoer; werkstakingen; oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren; verlies of beschadigingen van goederen bij het transporteren daarvan; het niet of niet tijdig leveren van goederen aan Landelijk Onderzoeks- en Expertisebureau FMO B.V door haar leveranciers; ex- en importverboden; branden, storingen en ongevallen in het bedrijf van Landelijk Onderzoeks- en Expertisebureau FMO B.V of van haar leverancier; het verbranden van middelen van vervoer van Landelijk Onderzoeks- en Expertisebureau FMO B.V of haar leverancier, het optreden van storingen daaraan, het betrokken raken bij ongevallen daarvan; maatregelen van enige binnenlandse, buitenlandse of internationale overheid.

14.2 Onder overmacht wordt mede verstaan een tekortkoming van leveranciers of ingeschakelde derden van Landelijk Onderzoeks- en Expertisebureau FMO B.V.

14.3 Indien er sprake is van overmacht, dan is Landelijk Onderzoeks- en Expertisebureau FMO B.V niet gehouden tot vergoeding van enige schade als een direct of een indirect gevolg daarvan en zal hij tevens ontheven zijn van zijn verplichting tot levering, dan wel het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden. Het zal van de omstandigheden van het geval afhangen of dat geheel, dan wel gedeeltelijk het geval zal zijn en zal blijven, dan wel of er slechts sprake zal zijn van een opschorting van levering en/of uitvoering. Bij een zich voordoende mogelijkheid om alsnog, en/of gewijzigd, te leveren en/of uit te voeren, zullen zowel Landelijk Onderzoeks- en Expertisebureau FMO B.V als de Opdrachtgever, eventueel onder aanpassing van de door de Opdrachtgever te betalen bedragen, gehouden zijn om die mogelijkheid te benutten.

14.4 Wanneer de overmachtssituatie langer dan 2 maanden heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds in gevolge de overeenkomst geleverd is, zal naar verhouding worden afgerekend.

 1. Geheimhouding

15.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.

15.2 Indien op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak Landelijk Onderzoeks- en Expertisebureau FMO B.V gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Landelijk Onderzoeks- en Expertisebureau FMO B.V zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Landelijk Onderzoeks- en Expertisebureau FMO B.V niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

 1. Intellectuele eigendom

16.1 Landelijk Onderzoeks- en Expertisebureau FMO B.V behoudt te allen tijde alle intellectuele eigendomsrechten op door hem gemaakte en ter beschikking gestelde adviezen, concepten, documenten, afbeeldingen, tekeningen en programmatuur, waaronder ook hardware en software.

16.2 Het is de Opdrachtgever niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Landelijk Onderzoeks- en Expertisebureau FMO B.V de ter beschikking gestelde concepten, documenten, afbeeldingen, tekeningen en programmatuur geheel of ten dele te kopiëren, anders dan voor intern gebruik, te verveelvoudigen, openbaar te maken en te verspreiden.

16.3 De Opdrachtgever vrijwaart Landelijk Onderzoeks- en Expertisebureau FMO B.V voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

 1. Slotbepalingen

17.1 Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

17.2 Op elke overeenkomst tussen Landelijk Onderzoeks- en Expertisebureau FMO B.V en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

17.3 Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de Opdrachtgever en Landelijk Onderzoeks- en Expertisebureau FMO B.V worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van de rechtbank Zwolle.

 

De website van LOEF gebruikt (technische)cookies om ervoor te zorgen dat u de beste mogelijke ervaring krijgt op deze website.