Privacyverklaring

Het Landelijk Onderzoeks- en Expertisebureau FMO BV (LOEF), gevestigd aan Veldweg 7, 8051nl, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.onderzoek-fmo.nl

Veldweg 7
8051NL 
Hattem
0651947004

Deze privacyverklaring geldt voor alle persoonsgegevens die het LOEF voor de uitvoering van zijn taken verwerkt als verwerkersverantwoordelijke. Deze privacyverklaring herzien we regelmatig. De laatste versie treft u aan op onze website onderzoek-fmo.nl.

Bescherming van uw privacy

Het landelijk Onderzoeks- en Expertisebureau FMO BV neemt de bescherming van uw privacy zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens daarom vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorg. Dit privacy statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die worden verzameld en gebruikt door het Landelijk Onderzoeks- en Expertisebureau FMO BV. Het betreft hier klantgegevens die door u zijn verstrekt, maar bijvoorbeeld ook gegevens over bezoeken aan onze website, aanmeldingen voor eventuele nieuwsbrieven, deelname aan campagnes of promoties, en gegevens over die worden gebruikt in onze adviesopdrachten. Het Landelijk Onderzoeks- en Expertisebureau BV FMO gebruikt uw gegevens alleen als u toestemming geeft of indien Landelijk Onderzoeks- en Expertisebureau FMO BV uw gegevens nodig heeft om producten of diensten aan u te leveren of dit reeds is gebeurd. Indien en wanneer Landelijk Onderzoeks- en Expertisebureau FMO BV uw gegevens op enige andere wijze verwerkt, vereist dit uw (expliciete) toestemming.

Specifieke afspraken rondom de verwerking persoonsgegevens vanuit het Forensisch Medisch Onderzoek als verwerker voor het NFI

Naast de verwerking van gegevens waar het LOEF zelfstandig verantwoordelijk voor is en die beschreven staat in deze privacyverklaring, verwerkt het LOEF ook gegevens in opdracht van het NFI. Het NFI is verwerkingsverantwoordelijk voor die gegevens.

De gegevens waar het NFI verwerkingverantwoordelijkheid draagt betreffen alle persoonsgegevens volgend uit het forensisch medisch onderzoek door LOEF, het overleg daarover en eventuele aanvullende gegevens gedeeld door politie, laboratoria, medisch specialisten of het NFI en als zodanig door LOEF in de dossiers opgenomen. Voor een specificatie van de bedoelde persoonsgegevens verwijzen we naar de privacyverklaring van het NFI (www.nfi.nl)

Het NFI en LOEF hebben beide een contactpunt ingericht waar Betrokkene verzoeken, als bedoeld in de artikelen 15-20 van de AVG, kunnen indienen. Ook kunnen Betrokkenen via het Contactpunt bezwaar maken in de zin van artikelen 21 en 22 van de AVG.

Het LOEF verleent NFI bijstand bij het vervullen van diens plicht om verzoeken om uitoefening van de in hoofdstuk III van de Verordening[1] vastgelegde rechten van de Betrokkene te beantwoorden.

Het contactpunt LOEF  is bereikbaar via info@onderzoek-fmo.nl

Procedure afhandelen verzoeken en bezwaar Betrokkenen:

 1. Het Contactpunt stuurt bij ontvangst van een verzoek de gegevens door naar Opdrachtgever.
 2. De Opdrachtgever stelt van een verzoek of bezwaar de identiteit van de verzoeker vast en stuurt de Betrokkene een ontvangstbevestiging. 
 3. De Opdrachtgever beoordeelt vervolgens in gezamenlijk overleg met Opdrachtnemer op welke Persoonsgegevens het betreffende verzoek betrekking heeft en handelt het verzoek van de Betrokkene af.

[1] Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van de Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming).

Persoonsgegevens die wij zelfstandig verwerken

Het Landelijk Onderzoeks- en Expertisebureau FMO BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Dit betreft onder meer de volgende gegevens; Voor- en achternaam, Geslacht, Geboortedatum, Geboorteplaats, Adresgegevens, Telefoonnummer, E-mailadres, Bankrekeningnummer.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij zelfstandig verwerken

We verzamelen geen bijzondere persoonsgegevens, zoals gegevens betreffende ras of etnische achtergrond, geloofsovertuiging, strafblad, lichamelijke en geestelijke gezondheidstoestand, of seksuele geaardheid van bezoekers. Zo nodig zullen wij uw expliciete toestemming voor het verzamelen en gebruiken van bedoelde gegevens vragen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Landelijk Onderzoeks- en Expertisebureau BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van een nieuwsbrief en/of mailings
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

Het Landelijk Onderzoeks- en Expertisebureau FMO BV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van het Landelijk Onderzoeks- en Expertisebureau FMO BV) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Landelijk Onderzoeks- en Expertisebureau BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën:

 • Evenementaanmeldingen: tot 12 maanden na afloop van het evenement
  Reden: registratie evenement en toesturen informatie naderhand
 • Contactformulieren: tot 12 maanden na insturen van het formulier
  Reden: contact opnemen n.a.v. formulier en toesturen informatie naderhand
 • Sollicitatieformulieren: tot 3 maanden na inzending van het formulier
  Reden: nodige informatie voor sollicitatieprocedure
 • Informatie aanvragen en inschrijvingen ten behoeve van een training: tot 12 maanden na informatie aanvraag en/of inschrijving
  Reden: contact, registratie en toesturen informatie voorafgaand en/of naderhand

Delen van persoonsgegevens met derden

Het Landelijk Onderzoeks- en Expertisebureau FMO BV verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Het Landelijk Onderzoeks- en Expertisebureau FMO BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Bescherming van privacy van kinderen

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@onderzoek-fmo.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Het Landelijk Onderzoeks- en Expertisebureau FMO BV gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door het Landelijk Onderzoeks- en Expertisebureau FMO BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens indienen via het online contactformulier. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Het Landelijk Onderzoeks- en Expertisebureau FMO BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@onderzoek-fmo.nl

De website van LOEF gebruikt (technische)cookies om ervoor te zorgen dat u de beste mogelijke ervaring krijgt op deze website.